Područje gradnje

Kada je investitor dužan platiti komunalni i vodni doprinos? Da li po izvršnosti građevinske dozvole ili kod prijave početka građenja uzimajući u obzir da dozvola traje 3 godine?

Investitor je dužan platiti komunalni odnosno vodni doprinos po izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu odnosno po izvršnosti rješenja o vodnom doprinosu. Tijelo graditeljstva dužno je građevinsku dozvolu bez glavnog projekta dostaviti na znanje, uz ostale, i upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje komunalnog doprinosa s podacima potrebnim za obračun iznosa tog doprinosa i tijelu nadležnom za utvrđivanje vodnog doprinosa s podacima potrebnim za obračun iznosa tog doprinosa.

Molim vas da mi odgovorite što su građevinske poboljšice?

U Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju ne rabi se termin „građevinske poboljšice“.

Člankom 4. Zakona o gradnji građevine se s obzirom na zahtjevnost razvrstavaju u 5 skupina. Postoji li dodatno objašnjenje i kriteriji za to? U koju skupinu spada obiteljska kuća od 300 kvadrata bruto površine i koja je procedura ishođenja dozvole za gra

Ističemo da se radi o pogrešnoj tvrdnji jer se odredbom članka 4. Zakona o gradnji građevine razvrstavaju s obzirom na  zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema tom Zakonu.
Građevine iz 1. skupine određene su Uredbom o određivanju građevina i drugih zahvata u prostoru državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14.).
Građevine iz 2. skupine su određene posebnim propisima koji uređuju upravno područje zaštite okoliša i prirode.
Građevine iz 3. i 4. skupine su određene posebnim propisima koji uređuju druga posebna upravna područja.
Na pitanje u koju skupinu spada obiteljska kuća od 300 kvadrata bruto površine nije moguće odgovoriti jer odgovor na isto, uz ostalo, može ovisiti o tome gdje se „obiteljska kuća“ namjerava graditi.

Gdje je detaljnije propisano što je sastavni dio geodetskog, arhitektonskog i građevinskog projekta?

Sadržaj geodetskog projekta propisan je odredbama članka 70. Zakona o gradnji i Pravilnikom o geodetskom projektu.
Sadržaj arhitektonskog i građevinskog projekta biti će propisan odgovarajućim pravilnikom koji će se donijeti u zakonom propisanom roku.
 

Što je geodetski projekt i u čemu se razlikuje od geodetskog elaborata te kada će stupiti na snagu Pravilnik o geodetskom projektu po kojem će geodeti moći postupati?

Na pitanje nije moguće odgovoriti jer je isto nerazumljivo iz razloga što nije vidljivo o kojem se geodetskom elaboratu radi.
Svrha i sadržaj geodetskog projekta propisana je odredbama članka 70. Zakona o gradnji, a Pravilnik o geodetskom projektu objavljen je u Narodnim novinama, broj 12/14 i stupio je na snagu 1. veljače 2014. godine.

Investitor želi izmjenu i dopunu idejnog projekta koje je sastavni dio Rješenja o uvjetima građenja izdanog 2013. godine. Zanima me koji je postupak i koji su dokumenti potrebni za takvu izmjenu.

Za predmetnu izmjenu potreban je zahtjev investitora uz koji se prilaže izmjena i/ili dopuna idejnog projekta, a o kojem se zahtjevu odlučuje rješenjem.

Obavlja li se stručni nadzor građenja zgrade za koju je izdano Rješenje o uvjetima građenja, a koja se počinje izvoditi, prema novom Zakonu o gradnji ili prema dosadašnjem Zakonu o prostornom uređenju i gradnji?

Odredbom članka 177. stavka 1. Zakona o gradnji propisano je da građenje započeto na temelju građevinske dozvole ili drugog akta izdanog na temelju ranije važećeg zakona dovršit će se po odredbama zakona na temelju kojega je izdana dozvola, odnosno drugi akt i drugih propisa koji su važili u to vrijeme.
Dakle, stručni nadzor građenja zgrade za koju je izdano rješenje o uvjetima građenja obavlja se prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.

Imam li pravo tražiti produljenje Rješenja o uvjetima građenja od 26.01.2012. godine za još dvije godine u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili mi na temelju odredbi novog Zakona o gradnji ono vrijedi 3 godine što bi u mom slučaju

U slučaju kada zahtjev za produženje važenja rješenja o uvjetima građenja nije podnesen do stupanja na snagu Zakona o gradnji, produženje važenja tog rješenja nije moguće. Naime, odredbom članka 178. Zakona o gradnji propisano je da se odredbe toga Zakona kojima se uređuje izmjena, dopuna i ukidanje građevinske dozvole na odgovarajući način primjenjuju na izmjenu, dopunu i ukidanje i/ili poništavanje građevinske dozvole, potvrde glavnog projekta, rješenja o uvjetima građenja i rješenja za građenje izdanih, odnosno donesenih na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu toga Zakona, dok je odredbom članka 123. stavka 1. navedenoga Zakona propisano da građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole, a ostalim odredbama istog Zakona nije propisana mogućnost produženja važenja građevinske dozvole niti spomenutih akata izdanih na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Dakle, u konkretnom slučaju rješenje o uvjetima građenja važi dvije godine od dana pravomoćnosti i nije više moguće produžiti njegovo važenje.
Skrećemo pozornost da navedeni rok od dvije godine prestaje teći onog trenutka kada se započne s građenjem.

Imam pravomoćno Rješenje o uvjetima građenja iz studenog 2013. godine, prijavio sam početak građenja i započeo gradnju. Da li za uporabu iste trebam izvješće nadzornog inženjera (kako je naznačeno u samom Rješenju) ili uporabnu dozvolu. Također, u kojem

Prema odredbi članka 136. stavka 1. Zakona o gradnji izgrađena građevina, odnosno rekonstruirana građevina može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu, nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Slijedom navedenog, a imajući u vidu da prijelaznim odredbama Zakona o gradnji za građevine izgrađene na temelju rješenja o uvjetima građenja nije propisano drukčije, mišljenja smo da je za uporabu takve građevine potrebno ishoditi uporabnu dozvolu kao i za svaku građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole.
Međutim, osim navedenog valja voditi računa o tome da je u izrekama rješenja o uvjetima građenja određeno da se zgrada može početi koristiti, odnosno staviti u pogon nakon što investitor nadležnom upravnom tijelu dostavi za tu zgradu završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine, a o čemu to tijelo u svrhu dokazivanja te činjenice izdaje potvrdu. Imajući u vidu navedeno, tj. činjenicu da se u navedenom slučaju radi o pravomoćnom rješenju kojim je investitor stekao navedeno pravo, odredbu članka 177. stavak 1. Zakona o gradnji prema kojoj se građenje započeto na temelju rješenja o uvjetima građenja završava po odredbama zakona na temelju kojega je to rješenje izdano i drugih propisa koji su važili u to vrijeme, te odredbe članka 175. stavka 6. u vezi sa stavkom 1. i 2. istog članka prema kojima se potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera smatra uporabnom dozvolom mišljenja smo da se u predmetnom slučaju, ako to investitor zatraži, izdaje potvrda o dostavi završnog izvješća, a ne uporabna dozvola.
Propisani rok dovršenja gradnje prema Zakonu o gradnji odnosi se na one zgrade koje su izgrađene na temelju građevinske dozvole izdane na temelju navedenoga Zakona.
Energetski certifikat se mora dobiti prije izdavanja uporabne dozvole odnosno potvrde o dostavi završnog izvješća.

Člankom 80. st.4. Ministarstvo je dužno objaviti popis javnopravnih tijela. Ako je to objavljeno gdje i kada ?

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt dostupan je ovdje.

Tko podmiruje troškove tehničkog pregleda?

Ako se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište ili ispostava tijela graditeljstva, javnopravnog tijela, odnosno adresa druge osobe koja sudjeluje na tehničkom pregledu, investitor je dužan nadoknaditi tijelu graditeljstva, javnopravnom tijelu, odnosno toj osobi putne troškove i dnevnice predstavnika koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima.

Imate li u planu mijenjati Zakon o općem upravnom postupku s obzirom da očevid i uvid u spis jako kompliciraju postupak izdavanja dozvola?

To je pitanje za Ministarstvo uprave. Naime, praćenje primjene tog Zakona te izrada nacrta izmjene i dopuna istog nije u djelokrugu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja nego Ministarstva uprave.

Zbog čega je za izdavanje građevinske dozvole za zatvaranje lođe potrebna suglasnost svih stanara i četiri okolne parcele?

Za izdavanje predmetne građevinske dozvole nije potrebna suglasnost stanara niti zgrade u kojoj se lođa zatvara niti stanara u zgradama na okolnim parcelama. Za izdavanje ove dozvole, sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, potrebna je suglasnost svih suvlasnika zgrade jer se radi o radovima na zajedničkom dijelu zgrade. Vlasnicima, pak, nekretnina koje neposredno graniče sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola prema Zakonu o gradnji mora se pružiti mogućnost uvida u spis predmeta izdavanja te dozvole i očitovanja o istome.

Što je sve potrebno po novom zakonu za zatvaranje lođe?

Građevinska dozvola. Prema ZPUG-u ("starom zakonu") je trebala lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta.

S obzirom da je stupio na snagu novi Zakon o gradnji i novi Zakon o prostornom uređenju Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje ne želi više obrađivati i izdavati dozvole za neizgrađena građevinska područja. Isti je Ured izdav

Upravni odjel dužan je rješavati sve zahtjeve, bez obzira na datum njihova zaprimanja i bez obzira na područje na kojemu se nalazi zemljište. Isto, kao i do sada, lokacijska i građevinska dozvola ne mogu se izdati za građenje na područjima za koje je Zakonom o prostornom uređenju propisano obvezno donošenje urbanističkog plana uređenja dok se taj plan ne donese. Ta područja su, kao i do sada, neuređeni dijelove građevinskog područja i izgrađeni dijelovi tih područja planirani za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju, s time što donošenje urbanističkog plana uređenja nije obvezno za navedena područja za koja su prostornim planom uređenja, odnosno generalnim urbanističkim planom propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.

Prema odredbama članka 201. Zakona o prostornom uređenju jedinice lokalne samouprave dužne su dopuniti prostorne planove uređenja velikih gradova, gradova ili općina, odnosno Prostorni plan Grada Zagreba na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu s tim Zakonom. Do ispunjenja ove obveze neuređenim dijelom građevinskog područja smatraju se neizgrađeni dijelovi građevinskog područja određeni prostornim planovima uređenja velikih gradova, gradova ili općina, odnosno Prostornim planom Grada Zagreba, koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a izgrađenim dijelovima građevinskih područja planiranim za urbanu preobrazbu u smislu predmetnog Zakona smatraju se dijelovi građevinskog područja određeni za urbanu obnovu prostornim planovima koji su na snazi na dan stupanja na snagu predmetnog Zakona.

Zgrada je završena 2005. i upisana u katastar i zemljišne knjige. Prije godinu dana postavljena je stiropor fasada zbog čega kuća sada premašuje Zakonom dopuštena odstupanja. Što učiniti?

Iz upita nije razvidno o kakvim se odstupanjima radi u tehničkom i pravnom smislu pa nije moguće dati odgovor. U svrhu dobivanja odgovora upućujemo vas na upravni odjel županije, odnosno grada nadležan za upravne poslove prostornog uređenja i gradnje na čijem se području nalazi zgrada.

U prvom mjesecu sam dobio rješenje o uvjetima gradnje za obiteljsku kuću. S obzirom na članak 177. Zakona o gradnji zanima me da li u mom slučaju čitav postupak od prijave početka radova do uporabne dozvole treba biti obavljen po Zakonu o prostornom uređ

Da, s time što, ako to želite, možete zatražiti izdavanje uporabne dozvole, umjesto potvrde da ste tijelu koje je donijelo rješenje o uvjetima građenja dostavili završno izvješće nadzornog inženjera.

Da li je za nadozid kata na kući potrebno izrađivati geodetski projekt iako se tlocrtna površina kuće ne mijenja?

Za izdavanje građevinske dozvole za nadogradnju postojeće zgrade unutar postojećih tlocrtnih gabarita te zgrade nije potreban geodetski projekt.

Prema članku 110. stavku 4 Zakona o gradnji jedan od uvjeta za izdavanje građevinske dozvole je priključenje građevine na prometnu površinu ili postojanje građevinske dozvole za istu. Što se sve smatra prometnom površinom? Može li to biti put koji postoj

Prometna površina je definirana odredbom članka 3. stavka 1. podstavka 28. Zakona o prostornom uređenju kao površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice. Prema odredbi podstavka 27. istog stavka površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.). Da bi se građevinska dozvola za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola mogla izdati prometna površina mora imati profil i druge značajke planiran prostornim planom ili za njezinu rekonstrukciju mora biti izdana građevinska dozvola.

Člankom 80., stavkom 2. propisano je da se uz zahtjev za izdavanje obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta prilaže između ostaloga i prikaz građevine koja se namjerava graditi. Možete li objasniti sto taj prikaz treba sadržavati jer odgovor na w

Predmetni opis i prikaz građevine moraju sadržavati podatke koji su potrebni za davanje traženog odgovora, a koji podaci su različita prostorna, tehnička i  druga svojstva građevine o kojima prema posebnim propisima ovisi obveza utvrđivanja posebnih uvjeta. Dakle, pitanje je preopćenito da bi se mogao dati precizniji odgovor. Precizan odgovor moguće je dobiti od ovlaštenog arhitekta, odnosno inženjera ili u upravnom odjelu županije, odnosno grada nadležnom za upravne poslove prostornog uređenja i gradnje na čijem se području namjerava graditi.

Gdje možemo provjeriti u koju skupinu bi spadala građevina koju planiramo graditi? Temeljem čega javnopravno tijelo određuje posebne uvjete?

U upravnom odjelu županije, odnosno grada nadležnom za upravne poslove prostornog uređenja i gradnje na čijem se području namjerava graditi. Javnopravna tijela utvrđuju posebne uvjete na temelju posebnih propisa u slučajevima u kojima je to propisano tim propisima, a na način (u postupku) propisanom Zakonom o prostornom uređenju, odnosno Zakonom o gradnji.

Kupio sam vikendicu koja nije imala uporabnu dozvolu. Sad se ustanovilo da je građena protivno građevinskoj dozvoli i da je nelegalna. Što moram učiniti kako bi ju legalizirao?

Kontaktirati upravni odjel županije, odnosno grada nadležan za upravne poslove prostornog uređenja i gradnje na čijem se području nalazi vikendica.

Sukladno članku 69. Zakona o gradnji troškovnik više nije obvezan dio glavnog projekta. Temeljem čega se sada izračunava visina upravne pristojbe, tarifni broj 63, prema Zakonu o upravnim pristojbama?

Upravna pristojba za građevinsku i uporabnu dozvolu koja se izdaje na temelju Zakona o gradnji ne izračunava se prema tarifnom broju 63. Tarife Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13), nego prema tarifnom broju 1. i 2. te Tarife i prema Uredbi o izmjenama tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 40/14.).

Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji neovisni stručnjaci imali su, sukladno članku 267., pravo na naknadu troškova prema posebnom zakonu koji se odnosi na vještake. Novim Zakonom o gradnji predviđena je nadoknada troškova u slučaju kad se tehničk

Neovisni stručnjak koji po potrebi sudjeluje na tehničkom pregledu ima u postupku izdavanja uporabne dozvole ulogu vještaka pa sukladno Zakonu o općem upravnom postupku ima pravo na naknadu i troškove kao i vještak.

Novim Zakonom o gradnji nije riješeno pitanje zatvaranja balkona, terasa i logga. Je li za zatvaranje loggie, terase ili balkona, bez promjene namjene prostorije, potrebno raditi geodetski, arhitektonski i građevinski projekt i ishoditi Građevinsku dozvo

Predmetno pitanje riješeno je člankom 3. stavkom 1. podstavkom 4. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima ("Narodne novine", br. 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i 69/13). Sastavni dio glavnog projekta u tom slučaju nije geodetski projekt.

Prema članu 176. Zakona o građenju za građenje građevine za koju je izdana lokacijska dozvola prema "starom" Zakonu, izdaje se građevinska dozvola na temelju "novog" Zakona, ako to zatraži investitor. Znači li da se, ako to zatraži investitor može izdati

Potvrda glavnog projekta se može izdati samo ako je zahtjev za njezino izdavanje podnesen do stupanja na snagu Zakona o gradnji. Pod započetim postupcima u smislu predmetne odredbe podrazumijevaju se postupci u kojima nadležno tijelo izdaje određeni akt.

Zanima me do koje površine se može postaviti vrtna kučica na zemljište, a da za nju ne treba nikakva dozvola.

Vrtne se kućice ne mogu graditi bez građevinske dozvole. Međutim, u tijeku je izrada novog pravilnika u kojoj se razmatra i mogućnost građenja iste bez građevinske dozvole.

Sklopljen je ugovor o zakupu dva poslovna prostora. Na toj lokaciji, u nastavku zgrade, nalaze se još tri ulaza (kućnog broja 5, 7 i 9), a cijeli objekt upisan je na istom z.k.č.br. Namjera je ta dva prostora objediniti u jednu poslovnu cjelinu. Treba li

Treba suglasnost svih suvlasnika čiji su potpisi ovjereni po javnom bilježniku, ako na predmetnim poslovnim prostorima nije osnovano vlasništvo posebnog dijela (etažno vlasništvo). Ako je osnovao etažno vlasništvo potrebna je suglasnost svih etažnih vlasnika tih posebnih dijelova (poslovnih prostora).

U koju skupinu razvrstati stambenu građevinu sa jednom stambenom jedinicom, na formiranoj parceli koja ima riješen pristup na javno prometnu površinu, priključak na elektro mrežu i javni vodovod, dok bi se odvodnja sanitarnih voda iz domaćinstva zbrinjav

Ovisno o tome da li se u predmetnom slučaju prema posebnom zakonu koji uređuje zaštitu voda utvrđuju posebni uvjeti, a što je potrebno pitati tijelo graditeljstva na čijem se području namjerava graditi zgrada.

Linijska građevina (cjevovod) izgrađena je sukladno potvrdi glavnog projekta izdanoj na temelju ranije važećeg zakona. Treba li za takvu građevinu, uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole priložiti i izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina

Prilaže se dokumentacija propisana zakonom po kojemu se izdaje uporabna dozvola. Ako je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnesen 1. siječnja 2014. godine ili kasnije uz zahtjev se prilaže dokumentacija propisana Zakonom o gradnji.

Što treba sadržavati elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom? Je li investitor u obvezi izgraditi alternativni sustav? U kojem smislu utječe kod tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole, ako investitor ne želi izgraditi npr. sunčanu elekt

Podrobniji sadržaj elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom biti će propisan pravilnikom na vrijeme. Investitor nije u obvezi izgraditi alternativni sustav predložen elaboratom i taj elaborat nema utjecaja na tehnički pregled i dobivanje uporabne dozvole ako nije projektiran glavnim projektom.

Građevina je izgrađena protivno dozvoli. Je li moguće tražiti izmjenu dozvole ako je odstupanje u skladu s prostornim planom?

Moguće je ako nije izdana uporabna dozvola. Činjenica je li odstupanje od dozvole u skladu s prostornim planom ili nije, nije od utjecaja na mogućnost izdavanja izmjene dozvole. Izmjena dozvole mora biti u skladu s prostornim planom.

Legalna garaža u zaštićenoj povijesnoj cjelini treba se rekonstruirati. Površina i regulacijski pravac ostaju isti. Umjesto jednog garaža će imati dva garažna mjesta. Spada li ona u 3 kategoriju? Koje projekte treba izraditi ? Treba li za ovakvu građevin

Na pitanje nije moguće odgovoriti jer nema dovoljno podataka. Odgovor je potrebno zatražiti od županijskog, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove prostornog uređenja i gradnje, a u pogledu sadržaja projekta od ovlaštenog arhitekta.

Može li se dobiti građevinska dozvola za plutajuću kuću?

Može ako nastane građenjem u smislu Zakona o gradnji i ako je to u skladu s prostornim planom. U načelu plutajući objekti pa tako i "plutajuće kuće" ne nastaju građenjem u smislu spomenutog Zakona, a prostornim planovima se u načelu vodene površine ne planiraju za građenje "kuća".