Koji su rokovi do kojih zgrade moraju imati energetski certifikat?

Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13).

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.
 
Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene: 

  • korisne površine veće od 1000 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012.
  • korisne površine veće od 500 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.
  • korisne površine veće od 250 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2015.